Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดล้อยาง ขนาดไม่ตำ่กว่า 120 แรงม้า ด้วยวิธีประกวด [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.พบพระ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้องฟ้า [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\&quo [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง คู่มือบริการประชาชนประจำปี ๒๕๖๒ (แต่ละกอง) [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง “อบต.แม่ปะคัพ” Maepa Cup ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
อบต.สามหมื่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าบ้านท้องฟ้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ถนนปลอดภัย [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1178  ตอบ 4  
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 1037  ตอบ 1  
 
 

 
 
 
     
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ ว 554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่่น 2561 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด โครงการเครือข่าย READ Thailand:อ่ารสร้างคน คนสัรา้งชาติ Episode 1 \" การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยฐานพัลงการอ่านในเด็ปฐมวัย\" [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ งวงดที่ ๒/๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
การบันทึกและปรับปรุงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ครบถ้วนทั้ง ๓ เครื่องมือ จำนวน ๑,๘๕๗ หน่วยงาน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 218 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
ด่วนที่สุด การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
ด่วนที่สุด จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 253 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์วารสาร กสทช. [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์การส่งทีมฟุตบอล รายงาน เจ้าหนูนักเตะ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
     
 
 

น้ำตกท่าเล่  
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2557
 
ทต.บ้านตาก งานลอยกระทง 2556 (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 517  ตอบ 1
ทต.แม่ตาว น้ำประปา (12 มี.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว น้ำประปา (10 มี.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด ไฟส่องสว่างบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด ไฟส่องสว่างบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ ข้อมูลประชากร (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.แม่กาษา เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (3 มี.ค. 2562)    อ่าน 3884  ตอบ 3
อบต.วังหิน อบต.วังหินรับโอนย้ายธุรการรึป่าวค่ะ (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง อยากทราบ ที่อบต. รับโอนย้าน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ หรือเปล่าครับ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 60  ตอบ 0
 
 
  คุณอยากให้ ทต.หนองบัวใต้ ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
  การศึกษา

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player