หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 


 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งสาธารณประโยชน์

การวางและจัดทำผังเมือง
 


 
งานส่งเสริมอาชีพ

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

การฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาอาชีพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
งานสวัสดิการสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
งานนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรม ด้านนันทนาการ
งานการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและสร้างสุขภาพดีทั่วหน้า
 


 

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน